فاکتور سقوط چیست؟

/Content/files/dbc870da95f84be59fdfa8d7e2ad967f/b2895a2513c84d9395b66d6f1fe56362.jpeg

فاکتور سقوط تعیین کننده سختی سقوط است . هر چه میزان آن بیشتر باشد سقوط سخت تر است و میزان آن بین حداقل 0 و حداکثر 2 میباشد. محاسبه آن از تقسیم ارتفاع سقوط بر طول طناب صعود شده (طناب بین حمایتچی و صعود کننده) بدست می آید. سختی سقوط تابعی از ارتفاع سقوط نبوده بلکه تابعی از نسبت طول مسير صعود می باشد زیرا هر چه طناب فعال طویل تر باشد طول بیشتری از طناب برای جذب نيروی سقوط كشش پیدا می کند. وقتی که هیچ گونه اصطکاکی بین حمایتچی و بالاترین کارابین وجود نداشته باشد انرژی حاصله از سقوط در تمام طول طناب بطور یکسان توزیع می گردد که این نیرو را فاکتور سقوط نظری می نامند. البته اصطكاك بوجود آمده بر روي كارابين ها باعث پخش و جذب شدن نيروي حاصله از سقوط مي شود بنابراين اندازه طناب بين آخرين مياني و مياني قبل آن كاملا تحت فشار قرار مي گيرد و بقيه آن كمتر تحت قشار قرار مي گيرد .در حقيقت ظرفيت جذب انرژي طناب كاملا در سراسر آن توزيع نمي شود و به همين خاطر ميزان فاكتور سقوط واقعي بسيار بيشتر از مقدار تئوري آن است . منبع: کوه ویسی