روز زمین پاک:زمین را دریابیم

/Content/files/36adc39da94b4f58996bc9211440fc07/d5c2a0436769465d950589a3f4a8efbe.jpeg

دوم اردیبشت برابر با 22 آوریل، «روز زمین» نام گذاری شده است. روزی که باید بر خود یادآور شویم که حال زمین خوب نیست و باید برخی از اعمال خود را اصلاح کنیم. باید شیوه و دیدگاه خود را نسبت به مواجه با زمین بهبود دهیم . بی شک بر ما کوهنوردان بیش از هرکسی فرض است که زمین را دریافته و در نگهداری آن کوشا و یادآور باشیم.