تاریخچه گشایش مسیرهای دیواره علم کوه

/Content/files/9e925efad49d428597f1689386ffd952/92f417938e694560bac83921266b64ae.jpeg

گروه کوهنوردان ابرمرد در سال ۱۳۴۶ فعالیتی را برای شناسایی و اتمام مسیر هاری روست- علایی بر روی دیواره علم کوه انجام دادند که نتیجه این فعالیت اتمام مسیر هاری روست از ابتدای ریزشی ها ( مسیر نجاح ) شد. در این برنامه مسیر هاری روست تا تراورس فرانسویها، گرده آلمانها، قلل شانه کوه، میان سه چال، سیاه کمان و چالون صعود شد. کلاردشت - گروه ابرمرد سال ۱۳۴۶ - علم چال نفرات از سمت راست: بیژن صادقی، ابراهیم بابایی، فرزین ناژادکی، زنده یاد احمد فرزین نیا، خسرو شهبازی، زنده یاد فریدون نجاح، ابراهیم نوتاش، محمود فتوحی، کیومرث بابازاده، محمد ارضی، منوچهر افشار اردوی سازمان کوه نوردی و اسکی ابر مرد در منطقه علم کوه در تاریخ دوازدهم مرداد ماه اکیپ کوه نوردان ابر مرد برای مطالعه و صعود بر دیواره علم کوه از تهران حرکت نموده و روز چهاردهم چادرهای خود را در مقابل دیواره علم کوه بر پا داشت. برای تمرین و آمادگی افراد برنامه هایی از قبیل صعود به قلل میان سه چال، شانه کوه، تخت سلیمان و بالاخره در روز سه شنبه 17/5/46 سه طناب دو نفره از گرده آلمان ها به علم کوه صعود نمودند و ضمن صعود دیواره را مطالعه کردند. این اکیپ شب را در ارتفاعات سیاه سنگ بسر بردند. در همان روز پنج نفر دیگر از افراد اکیپ قلل چالون و سیاه کمان را صعود کردند. در روز پنج شنبه نوزدهم یک طناب سه نفره دیگر گرده آلمان ها را صعود نمودند و بر قلل علم کوه و شاخک علم کوه و سیاه سنگ دست یافتند. در ساعت پنج و نیم صبح روز جمعه بیستم مرداد ماه طناب دو نفره سازمان ابر مرد در حالی که بوسیله یک طناب دو نفره از سازمان کرکس همراهی می شد به طرف دیواره حرکت کرد و در ساعت 9 صبح همان روز طناب دو نفره کرکس ناچار به مراجعت شد و طناب دو نفره ابرمرد شامل آقای فریدون نجاح و ابراهیم بابایی تا محل تراورس فرانسویها ادامه دادند. شب را در محل تراورس بسر بردند و صبح روز بعد به علت کسر وسایل فنی میخ های پنج و گوه چوبی ناچار به مراجعت شد. سایر افراد این اکیپ عبارت بودند ار آقایان: فریدون نجاح، ابراهیم بابایی، احمد فرزین نیا، فرزین ناژداکی، محمد ارضی، خسرو شهبازی، کیومرث بابازاده، ابراهیم نوتاش، منوچهر افشار، بیژن صادقی و محمود فتوحی گزارش سال ۴۶ گروه ابرمرد به قلم محمود فتوحی کلاردشت - گروه ابرمرد - قله علم کوه ۱۳۴۶ نفرات از سمت راست: ابراهیم نوتاش، محمد ارضی، زنده یاد فریدون نجاح، ابرهیم بابایی، کیومرث بابازاده کلاردشت - گوسفندسرای بریر سال ۱۳۴۵ عکس از گروه فرانسوی ها کلاردشت - مش صفر - در حال حمل بار فرانسوی ها ۱۳۴۵ کلاردشت - پناهگاه سرچال ۱۳۵۱ - نفر سمت راست تصویر: رسول نقوی