عرض تسلیت به آقای حسن دباغی

/Content/files/402f20a520ec40c798ea4e242c728378/00d65497d9b6436fbc7d59848d7473ba.jpeg

بازگشت همه به سوی اوست باشگاه کوهنوردی تهران مصیبت وارده را به آقای حسن دباغی تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای بازماندگان صبر و برای آن مرحومه رحمت مسئلت می نماید روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران