عرض تسلیت به خانم منصوره رجبلو

/Content/files/402f20a520ec40c798ea4e242c728378/64ef6e1ecdbd4c118ac066b8eae7b846.jpeg

بازگشت همه به سوی اوست باشگاه کوهنوردی تهران مصیبت وارده را به خانم منصوره رجبلو تسلیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای بازماندگان صبر و برای آن مرحوم رحمت مسئلت می نماید روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران