مجمع عمومی باشگاه

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/61593bd982f249a5a48b489bfde61b46.jpeg

مجمع عمومی باشگاه روز سه شنبه چهارم اسفند ماه برگزارخواهد شد. دراین مجمع، تغییرات پیشنهادی آیین نامه داخلی باشگاه به رای گذاشته ودر صورت تصویب ، اجرایی خواهد شد بنابراین حضور اعضای رسمی دراین برنامه الزامی خواهد بود .