ارائه پیشنهادبرنامه 95

باعنایت به لزوم برنامه ریزی و پیش بینی برنامه های شش ماهه نخست سال 95 ، همنوردان گرامی تاپایان بهمن ماه می توانند برنامه های پیشنهادی خودرا به باشگاه اعلام نمایند .بدیهی است در پیشنهاد برنامه ، توجه به نوبودن پیشنهاد ازحیث برنامه، مسیر،سطح دشواری و کمتر تکراری بودن آن مدنظر قرارگیرد تا ضمن اجرای برنامه هایی با کیفیت وکمیت بالا، در راستای پیشبرد اهداف باشگاه و همنوردان گرامی نیز تلاش گردد.