آموزش ساخت غاربرفی

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/90de21ca60b540bd8ed6f72d86e00afa.jpeg

روز جمعه بیست و پنجم دی ماه ساخت غار برفی به صورت تئوری وعملی در ایستگاه پنج توچال توسط آقای نصیری ارائه خواهد شد . ثبت نام درجلسه عمومی انجام خواهد شد.