طراحی سایت جدیدباشگاه

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/519caeee1f5841d6b1c0149a57881602.jpeg

سایت باشگاه کوه نوردی تهران علی رغم برخورداری از رتبه ای خوب در ورزش کوه نوردی ، نیازمند تغییر و ایجاد ساختاری جدید می باشد، بنابراین دراین راستا طرح تغییر و ساخت سایت جدید باشگاه در حال انجام می باشد.ازهمنوردان گرامی تقاضا می شود تصاویر زیبای خود را از برنامه های کوه نوردی جهت استفاده در پیکره بندی سایت به آدرس زیرارسال نمایند. tehranclimbingchub@gmail.com