مراسم ختم مرحوم حاجي زاده

/Content/files/f656e760c3524ac78df474444d30acfd/5c1db1c3b4594bd9bed40d33470aafc7.jpeg

ضمن عرض تسليت مجدد به اطلاع مي رساند مراسم ختم پدرآقاي ابراهيم حاجي زاده فردا يكشنبه مورخ 94/6/29 برگزار مي گردد. مكان : جواديه ، ابتداي بيست متري، مسجد سادات زمان: 16 الي 17.30