تقويم ورزشي شش ماهه دوم

تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 94 باشگاه جهت اطلاع همنوردان گرامي روي سايت قرارگرفت. لطفا به قسمت برنامه هاي شش ماهه مراجعه نماييد.