بازگشت همه به سوي اوست

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/95d1d85b6a2c424ea4a2ffed3a4d8473.jpeg

آقاي داود عزيز مقدم از پيشكسوتان باشگاه در غم از دست دادن يكي از نزديكانشان به سوگ نشسته اند، ضمن عرض تسليت به ايشان و خانواده ي گرامي، براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر مسئلت داريم.روحش شاد يادش گرامي