پیشگیری از آسیب های ورزشی

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/acafe340c7c94d5b8ffeb7b36e168ff9.jpeg

آموزش شناخت و پیشگیری از آسیب های ورزشی در کوهستان توسط خانم حسینی از همنوردان پرتلاش باشگاه درجلسه ی عمومی این هفته ی باشگاه سوم شهریور ماه ارائه خواهد شد.حضور همنوردان گرامی مورد تاکید است