برنامه ي قله ي ساي

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/e26ca815d3b2451b910b1150ab07ab75.jpeg

برنامه ي صعود به قله ي ساي ، جايگزين برنامه ي قله سرخاب روز جمعه ي اين هفته چهارم ارديبهشت برگزار خواهد شد . قله ي ساي واقع درالبرز مركزي و از روستاي امامه قابل دسترسي است .جهت هماهنگي با سرپرست برنامه خانم لطيف پور تماس حاصل نماييد.