فراخوان پاکسازی (رود دره درکه)

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/34bb15664c5b47b8a512df849d9e5ff7.jpeg

بر اساس برنامه‌ریزی کارگروه «پناهگاه‌های فدراسیون»، با رویکرد «کوهستان پاک»، پاکسازی «رود دره درکه» با مشارکت همگانی و حضور گروه‌ها ، باشگاه‌های کوه‌نوردی و مسئولین در روز جمعه 28 فروردین 94 به شرح مسیرهای ذیل برگزار می‌شود: 1- پناهگاه پلنگ چال تا ایستگاه پنج تله کابین توچال 2- میدان درکه. جهت تهیه ملزومات پاکسازی به پناهگاه پلنگچال مراجعه شود.