روز طبيعت يا تخريب طبيعت

/Content/files/9531e507ddbb4b108561d42506dd10cb/81c6b12d1326499db70d0dc5bbe9be01.jpeg

روز طبيعت يا تخريب طبيعت؟ بي تفاوتي معضلي است كه متاسفانه دامنگير بسياري ازما شده است.شايد نه بدان علت كه بي تفاوتيم بلكه براي دوري از درگيري و تنش،از تذكر و يادآوري خودداري مي كنيم .جامعه ي سالم جامعه ای است که افراد تمام تلاش خود را در جهت انجام وظایف ومسئولیت فردی و اجتماعی خود انجام می‌دهند و اگر خطایی ببینند تلاش می‌کنند تا آن را جبران کنند نه اینکه با توجیه غفلت دیگران، زمینه را برای تکرار مجدد آن خطا مهیا کنند.روز سيزدهم فروردين روز طبيعت نامگذاري شده تا درحفظ ونگهداري آن كوشيده شود ولي متاسفانه شاهد تخريب طبيعت دراين روز هستيم.هركدام از ما بايد پيام رساني باشيم براي حفظ و نگهداشت طبيعت. يادآوري و تذكربه ديگراني كه درجهت تخريب طبيعت آگاهانه يا ناآگاهانه قدم برمي دارند با زباني شيرين مي تواند قدمي هرچند ناچيز ولي موثر باشد.به اميد روزي كه شاهد گسترش و شكوفايي روزافزون طبيعت ومحيط زيست باشيم.