برنامه ي سنگ نوردي

/Content/files/bda09b12b37d4e75bfd9650612195275/87e9b6d8d9e64e7a9293577cad78d1e3.jpeg

برنامه ي سنگ نوردي روز جمعه ي گذشته با حضور 15 نفر از همنوردان باشگاه درمنطقه ي پل خواب برگزار گرديد. اين برنامه با مدرسي وحضور آقاي حسن گرامي تشكيل و يكي از پيش برنامه هاي سنگ نوردي بيستون در فروردين ماه 94 خواهد بود.همچنين در روزهاي پنجشنبه و جمعه ي هفته ي جاري نيز اين برنامه در منطقه ي پل خواب تشكيل خواهد شد لذا حضور دوستاني كه مايل به شركت در برنامه ي ديواره ي بيستون هستند، الزامي است .