بيمه ورزشي سال 94

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/995fb25cdbb1471fbc37278263e3785a.jpeg

با توجه به اين كه انجام فعاليت هاي ورزشي خالي از خطر و صدمات احتمالي نيست ، داشتن بيمه ورزشي براي ورزشكاران به ويژه همنوردان گرامي ضروري است لذا جهت ثبت نام و تمهيدات بيمه ورزشي سال 94 به آقاي ناظوري مراجعه نماييد.