اردوي يخ نوردي

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/1e1e419eaff64969b89b5e0b920f26f1.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال جاري باشگاه ، چندين اردوي يخ نوردي پيش بيني شده است لذا همنورداني كه مايل به شركت دراردوهاي يخ نوردي هستند تاروز سه شنبه با مسئول فني باشگاه آقاي نصيري تماس حاصل نمايند 09128048862