اصول سرپرستي و شركت در برنامه هاي گروهي

/Content/files/277f9409b48548a38bd6a582340c8c43/7f87d46ec6774ac7a94267090750486a.jpeg

با سلام درجلسه ي عمومي روز سه شنبه اين هفته باشگاه ، آموزش اصول سرپرستي و وظايف اعضا جهت شركت در برنامه هاي كوه نوردي توسط آقاي شهنام جباري وكيل دادگستري و از مربيان با تجربيه كوه نوردي كشور ارائه خواهد شد. حضور حداكثري اعضا ساعت 18 مورد انتظار است .