بازگشت تيم اكسپديشن غارنوردي

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/9d3c327f50524801b72bc7ba6ac246ae.jpeg

با سلام. سركار خانم نازنين يغمايي از همنوردان باشگاه كه درقالب يك تيم سه نفره جهت شركت در اكسپديشن غارنوردي به كشور اتريش عزيمت نموده بودند پس از طي دوره و حضور فعال در امر اكتشاف، رول كوبي و نقشه برداري غار ،روز شنبه ساعت 15 به كشور بازگشتند.همراهان ايشان دراين برنامه عبارت بودندازآقايان علي صالح پور واحمداصغري. براي ايشان آرزوي موفقيت و سلامتي داريم.