آرزوي سلامتي

/Content/files/26ff2106de9a47368ffcc16f7f9b195d/a51f8fdb6be44a9fb38a3b3a987a82e5.jpeg

.با سلام مدتي است همنورد خوب باشگاه آقاي جعفر جوهري دربستر بيماري به سر مي برند ضمن دعابراي شفاي همه ي بيماران ،براي ايشان از خداوند متعال آرزوي سلامتي و صحت داريم