تاخیر فرود تیم برودپیک: ما امید وار هستیم

آخرین اخبار مبنی بر نامناسب بودن شرایط بدنی تیم برودپیک و تلاش فدراسیون و باشگاه آرش برای پشتیبانی مناسب اعضای تیم مخابره گردیده است. شرپاهای ارتفاع همراه تیمهای سویس و مغولستان که در منطقه هستند احتمالا برای امداد وارد عمل شده اند.چندین بیواک و صعودی پرتلاش انرژی وافری از تیم گرفته است و این تاخیر در فرود را ایجاد کرده است. اما می دانیم که این تنها یک تاخیر است و چه بهتر که فرود آهسته صورت گیرد.اما علی رغم همه اخبار امیدوار هستیم امیدوار بازگشت تیم برودپیک.