تلاشهای نهایی در برودپیک

رامین شجاعی در آخرین خبر ارسالی خود در رابطه با تلاش تیم کوهنوردان باشگاه آرش تهران در رخ جنوب غربی برودپیک گفته است: طبق حاکم بودن یک جبهه هوای خوب تا روز دوشنبه، تمام تیم های حاضر در منطقه که مراحل هم هوایی خود را به اتمام رسانده اند تا این روز تلاش های نهایی خود را جهت صعود این قله انجام خواهند داد. رامین شجاعی گفته: تیم امروزراهی کمپ دوم قله خواهد شد و فردا نیز خود را به کمپ سوم قله خواهد رساند. از کمپ سوم برودپیک، با توجه به بررسی تصاویر مسیر جدید «ایران» که در سال های قبل گشایش شده است، اعضای تیم در دو کرده ی سه و دو نفره به فاصله یک روز جهت اتمام این مسیر و صعود قله تلاش خود را آغاز خواهند کرد. رامین شجاعی پیش بینی کرده است روز یکشنبه، روز نهایی صعود قله در اولین تلاش باشد. کیومرث بابازاده که اخبار تلاش کوهنوردان باشگاه آرش را به نقل از رامین شجاعی (سرپرست برنامه) در اختیار بخش خبری کوه نیوز قرار می دهد نیز گفته: این اولین تلاش جهت اتمام مسیر و صعود نهایی قله خواهد بود و باید دید که نتیجه کار به کجا می انجامد. طبیعتا در صورت عدم موفقیت، تلاش های بعدی شروع خواهد شد. عبدالعظیم برهمنی دیگر کوهنورد ایرانی که هم زمان با تیم آرش، قصد صعود برودپیک را از مسیر نرمال دارد، با تیم های خارجی تلاش خود را جهت صعود این قله در روزهای آینده آغاز خواهد کرد. کیومرث بابازاده در پایان از خانواده و دوستان اعضای تیم درخواست کرد، در روزهای آینده از برقراری ارتباط تلفنی جهت صرفه جویی در شارژ باطری آن خود داری کنند. کوهنیوز