یادآوری

/Content/files/43a416ce8489493c8a1126bad3a87931/492cc307f7664f1db54e61b65a440a84.jpeg

لحظه ها می گذرند و ما می دانیم اما شاید خوب درک نمی کنیم. زمان از جمله مصادیقی است که ما نسبت به سایر پدیده ها به آن بی اعتنا تریم و با هر بار یادآوری گذر زمان اندکی مکث کرده،در فکر فرو می رویم. در فکر لحظاتی که گذشت. با این کار در واقع بار دیگر به زمان بی اعتنا می شویم و لحظاتی از زمان حال را به دست گذشته می سپاریم. شاید بتوانیم " آینده" را فروشنده،"گذشته" را خریدار و خود را"واسطه" بنامیم. یعنی ما کسی هستیم که زمان را از آینده می خریم و به گذشته می فروشیم.به چه قیمتی؟! گران می خریم و گران می فروشیم؟گران می خریم و ارزان می فروشیم؟ارزان می خریم و ارزان می فروشیم؟ارزان می خریم و گران می فروشیم؟ کدام یک؟ در ضمن:"جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود" نمی شود= واقعا نمی شود