تجلیل از پیشکسوتان و زحمت کشان باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/14399badff3f40e1ae89233f42afdad3/08b013084e044fd6875caca60e1d0359.jpeg

هیئت مسئولین با همکاری اعضاء با شگاه کوهنوردی تهران قصد دارد در راستای تجلیل و ارج نهادن به زحمات پیشکسوتان و نیز آشنا نمودن اعضای باشگاه با زحمات و فعالیتهای گذشتگان، در مراحلی از ایشان قدر دانی نماید. لذا اولین مرحله تجلیل از پیشکسوتان عزیز باشگاه در جلسه عمومی روز سه شنبه 19 دیماه در محل باشگاه برگزار خواهد شد. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران