گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1396/07/21

 

اسپی در لغت به معنی سپید و لت به معنی سنگ میباشد و اسپیلت یعنی سنگ سپید. اسپیلت قله صخره ای است با ارتفاع 3100 مترکه بر فراز منطقه بند یخچال سایه افکنده است. این قله از شمال به لزون، از شرق به قله کلکچال و از غرب به پناهگاه شیرپلا راه دارد. در روز صبح جمعه ساعت 6:30 افراد تیم در محل میدان دربند حاضر شدند. در ساعت 7:15 دقیقه به کافه حسین آبشاری رسیدیم و در آنجا صبحانه صرف کردیم. در این بین جشن کوچکی را به مناسبت تولد آقای محمد قاسمی در کافه بهمراه اعضا گرفتیم. ساعت 8:30 دقیقه مسیر را به سمت بند یخچال ادامه دادیم. در اوایل مسیر استاد عرب توضیحاتی درباره نام منطقه، نام ابشارها، محل چشمه های میان مسیر و... را در اختیار ما گذاشتند. جهت پاورزی مسیر را از قسمتهای سنگی ادامه دادیم و در ساعت 10:30به منطقه زمین فوتبال رسیدیم. تیم بصورت یکدست مسیر را از میان سنگها برای پاورزی ادامه می داد و از مسیر فرعی فاصله گرفت. در ساعت 11:30 به زیر گرده رسیدیم. پس از خوردن مقداری تنقلات و کمی استراحت هارنسها و کلاهها را پوشیدیم. سرپرست گروه مشغول بر طرف کردن کمبود ابزار های گروه شدند. در اینجا قبل از حرکت تیم به چهار گروه پنج نفره تقسیم شد. مسیر را بصورت دست به سنگ حمایت از بالا ادامه دادیم. بدلیل ریزشی بودن مسیر هر گروه منتظر گروه قبل میماند تا گروه قبل صعود کند و بعد خود اقدام به صعود نمایند. در نهایت ساعت 14 پیمایش گرده به پایان رسید. با نظر سرپرست و مربیان حاضر تصمیم بر فرود از سمت جنوب شرقی مسیر به سمت زمین فوتبال حرکت شد. در ساعت 18 به زمین فوتبال رسیدیم ودر آنجا پس از مقداری توقف و صرف ناهار در ساعت 18:30 دقیقه به مسیر ادامه دادیم و در ساعت 20:30 دقیقه در میدان سر بند برنامه به پایان رسید .
وسایل گروهی: 2 حلقه طناب

وسایل انفرادی: هارنس، کلاه، طناب انفرادی، تسمه، کارابین پیچ، طنابچه پروسیک.
هزینه برنامه:5000تومان