گزارش برنامه

گزارش برنامه سنگنوردى در سايت ازگى تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۳/۰۴ بدليل پراكندگى منزل نفرات شركت كننده در شهر تهران پس از هماهنگى قرار بر اين شد كه همه دوستان راس ساعت ٧صبح روز مذكور كنار پمپ بنزين اتوبان خرازى حاضر باشند. با كمى تاخير همه دوستان به محل قرار رسيدند و ساعت ٨صبح به سايت رسيديم،قرار شد ابتدا صبحانه صرف شود و پس از صرف صبحانه شروع به كار كنيم. ابتدا يك مسير بصورت قرقره براى دوستان با امادگى كمتر اماده شد و طبق هماهنگى با سرپرست دوستانى كه از امادگى لازم برخوردار بودند مسيرهاى نيك بيان،نود،معلم،....بصورت سر طناب صعود كردند. يك كارگاه هم براى تمرين فرود و يك كارگاه جهت صعود ميمونى و تبديل صعود ميمونى به فرود درنظر گرفته شد كه افراد داوطلبانه به تمرين درگارگاه مذكور پرداختند. دراخر هم طرز كارگاه زدن با ابزار به درخواست دوستان شركت كننده بيان شد. حدود ساعت ٤ بعداز جمع كردن و چك كردن لوازم اتمام برنامه اعلام شد. ضمنا،تمام لوازم و تجهيزات مورد استفاده در برنامه متعلق به نفرات شركت كننده بود.