صعود زمستانی دره یخار

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/732b2cdf3e954f91a524ef76ae64d3b0.jpeg

درراستای گشایش مسیر "یخچالهای ایران" در زمستان سال گذشته بر روی دره یخار دماوند کوه ، زمستان امسال نیز کوهنوردان استان زنجان و باشگاه کوهنوردی تهران با شعار حفاظت از یخچالهای کوهستانی ایران برای تکمیل مسیر راهی دره یخار خواهند بود