بيست و ششم مهر روزتربيت بدني و ورزش

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/b033c616d8f6492d9e75ffcbb30308af.jpeg

روز تربيت بدني و ورزش همه ساله 26 مهر ماه به منظور آشنايي جامعه با اهميت و اثرات کاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي، اشاعه و توسعه و ترويج ورزش در خانه و خانواده و هدايت و ارشاد جامعه به ورزش هاي همگاني برگزار مي شود. ورزش و فعاليت فيزيکي در سلامت روان نيز مؤثر است. ورزش و فعاليت جسماني به همراه رژيم غذايي مناسب، عدم استعمال مشروبات الکلي ودخانيات و انجام مراقبت هاي دوره اي، در پيشگيري از بيماري ها و رسيدن به بالاترين سطح سلامتي و بازدهي اقتصادي و اجتماعي نقش دارند. روز تربيت بدني و ورزش را بر عموم دست اندركاران ورزش به ويژه همنوردان گرامي تبريك عرض مي نماييم