تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 94

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/cb0072f4ecb7495899807959ad2a5380.jpeg

باعنايت به لزوم پيش بيني و برنامه ريزي جهت تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 94 ، همنوردان گرامي پيشنهادات و برنامه هاي مورد نظر خودرا امروز در جلسه ي عمومي باشگاه به كميته فني يا كميته اجرايي ارائه دهند.دربرنامه هاي پيشنهادي زمان اجرا ، محل برنامه و برنامه هاي اجرا نشده مدنظر قرارگيرد .