برگزاري تست آمادگي جسماني

/Content/files/282b1dd3a1244c41ae122808c1faa513/53075b9e6fad45f19ec8e523e367e8ea.jpeg

تست آمادگي جسماني توسط كميته فني باشگاه جهت همنوردان به ويژه اعضاي اردوي سنگ نوردي و همنورداني كه مايل به شركت در اردوي سنگ نوردي هستند روز يكشنبه 24 خرداد ساعت 5 بعد ازظهر برگزار مي گردد. مكان : ضلع جنوبي پارك پرديسان