كلاس هاي برگزارشده در هفته ي گذشته

/Content/files/ad33b94a7dd84e6cbcb375fce2631d17/d85613ce9c444ba1984d86de4e8d14b6.jpeg

درهفته ي گذشته چندين دوره آموزشي توسط باشگاه كوه نوردي تهران برگزار وتعدادي از همنوردان گرامي دراين كلاس ها حضور داشته اند - كارآموزي كوه پيمايي آقايان ، 12 نفر - مدرس دوره آقاي مسعود محمدي - كارآموزي كوهپيمايي بانوان ، 12 نفر - مدرس خانم گودرزي - كارآموزي برف مقدماتي آقايان ، دودوره - مدرسين آقايان : نظر و جباري ، مربيان آقايان : زارعي و عسگري - كارآموزي برف مقدماتي بانوان - مدرس : خانم رئيسي - مربي :خانم خادمي اردوي سنگ نوردي در منطقه هملون با حضور 20 نفر از اعضاي باشگاه - مربيان آقايان علي نصيري و محمد مشهدي قاسم وخانم سميه مشهدي قاسم