برگزاري دوره تئوري سازمان

/Content/files/037ee3d5ee5d439cb1a8c52861f8889b/a698f2c9b97a4db5bf6fbf10cd6695e8.jpeg

يك دوره كلاس تئوري سازمان ورزشي با سرفصل هايي چون تغذيه ورزشي ، ايمني درورزش، آناتومي ، رشد و تكامل حركتي ، مبادي آمادگي جسماني ، طراحي تمرين ، مباني تربيت بدني ، نقش مربي و ... در اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد . با توجه به اين كه دوره تئوري سازمان جهت تماي دوره هاي مربيگري نيز بايستي گذرانده شود و ارائه مدرك مذكورازضروريات شركت در دوره هاي مربيگري مي باشد همنورداني كه تمايل به شركت دراين دوره را دارند با آقاي پناهي تماس حاصل نمايند. 09125547330