صعودزمستاني دره يخار دماوند - گزارش دوم

/Content/files/6d0de5aa97b241e2ae40c2557b4aedd4/c5838a9809f44a8caacdaa152553a5f8.jpeg

تيم 9 نفره كوه نوردان باشگاه كوه نوردي تهران و كوه نوردان استان زنجان روز شنبه 93/9/29 بعد از ظهر حركت خودرا ازتهران آغاز نموده ودر شهر رينه استقراريافتند . به دليل بارش مداوم رحمت الهي روز يكشنبه را به استراحت و آمادگي پرداختند و صبح امروز دوشنبه 93/10/01 با توجه به وضعيت جوي آفتابي برنامه ي خود را ادامه خواهند داد. حاضرين دراين برنامه عبارتند از آقايان ابوالفضل زماني، سيد حميد صديقيان ، حسين مقدم ، سعيد كريمي ،نويد هنركار،مهدي بيگدلي ، حسين صالحي ، اكبر دلريش و حميد زماني . براي اين عزيزان آرزوي صعودي ايمن را داريم. روابط عمومي باشگاه كوه نوردي تهران