برنامه سنگ نوردي در ديواره ي شروين

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/fa24cdcacd864907aa24a2f4790d6ac9.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه ي دوم سال جاري باشگاه برنامه ي سنگ نوردي در ديواره ي شروين به سرپرستي آقاي قاسمي اجرا خواهد شد.حضور اعضاي اردوي سنگ در اين برنامه الزامي است. دراين برنامه آقاي حسن گرامي نيز جهت آموزش حضور خواهند داشت شماره سرپرست برنامه 09353711445