اردوي آموزشي هيماليانوردي

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/66574e9f72134227b904ee0d22920ebc.jpeg

توجه به فراخوان هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران مبني بر برگزاري اردوهاي هيماليا نوردي با رويكرد آموزشي همنورداني كه مايل به شركت دراين اردوها هستند وحائز شرايط مربوطه نيزميباشند جهت هماهنگي و ثبت نام با جناب آقاي نصيري مسئول فني باشگاه تماس حاصل نمايند.اطلاعيه وشرايط شركت دراين اردوها در بخش اطلاعيه هاي سايت درج گرديده است 09128048862