عرض تسليت

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/c74c071ec50e4efc97df18f92c1a2799.jpeg

طبق اطلاع واصله همنورد و پيشكسوت گرامي باشگاه جناب آقاي نجاري در غم از دست دادن پدر همسرشان به سوگ نشسته اند ضمن عرض تسليت به ايشان و خانواده داغدار،ازخداوند منان غفران و رحمت الهي براي آن مرحوم و صبر براي بازماندگان مسئلت داريم.. مراسم يادبود روز دوشنبه ساعت 15 الي 17 برگزار مي گردد آدرس: اتوبان نواب.خيابان شهيد چراغي.خيابان قلعه مرغي.كوچه شهيد انصاري.مسجدحسيني اشلاقي ها