تغيير در زمان برگزاري برنامه

/Content/files/9b2477b025824bff825e3d930c041157/0e86755924564fd88eb6a9fcf2e50356.jpeg

برنامه ي چالون به سياه كمان كه براساس تقويم ورزشي شش ماهه دوم مي بايستي درتاريخ 16 آبان برگزار مي گرديد تغيير نمود و در تاريخ11 الي 13 آبان ماه همزمان با تعطيلات اجرا خواهد شد.