سنگ نوردي باشگاه درهفته گذشته

/Content/files/d535266af6834fe191dd5cebb0c625d5/9c346f06c6204cb399d2f4d12feeb33a.jpeg

درهفته ي گذشته دوره ي مربيگري درجه سه سنگ نوردي در منطقه ي پل خواب برگزار گرديد كه آقايان محمد مشهدي قاسم و علي فتحي و خانم سميه مشهدي قاسم از همنوردان باشگاه در اين دوره شركت داشتند .براي اين عزيزان آرزوي موفقيت داريم .همچنين كلاس پيشرفته ي سنگ نوردي نيز با حضور چهارنفر از همنوردان باشگاه با مدرسي آقاي مجيد درودگر برگزار شد. اردوي سنگ نوردي نيز با حضور بيست نفر از همنوردان باشگاه در منطقه ي پل خواب برگزارگرديد. مربيان اردوي سنگ نوردي آقايان حسن گرامي ، اميد آمحمدي و مهدي فريد افشار بودند.