اردوي دوم سنگ نوردي

/Content/files/d535266af6834fe191dd5cebb0c625d5/a79c6f8e7b694ed4abf760fc8dbd0b0f.jpeg

طبق تقويم ورزشي شش ماهه ي دوم سال 93 باشگاه برنامه ي آموزش سنگ نوردي در تاريخ 24 و 25 مهرماه در منطقه پل خواب با مدرسي آقاي گرامي برگزار مي گردد. حضورنفرات اردوي سنگ نوردي دراين برنامه الزامي است. لوازم تكميلي موردنياز: يومار راست و چپ (كساني كه تمايل به غارنوردي دارند يومار راست و كرول)ركاب يك جفت (6 يا 7 پله)كوييك دراهرنفر5عدد، ابزارمياني(كيل،فرند،تراي كم)،ابزارفرود وحمايت دوطنابه( تي بلوك وطنابچه پروسيك دوعدد)