گزارش دوره ي غارنوردي

/Content/files/d535266af6834fe191dd5cebb0c625d5/5241b4765bad411ab1da471a8a59a458.jpeg

با سلام . درجلسه عمومي روز سه شنبه اين هفته ي باشگاه گزارش حضوردر دوره غارنوردي در كشور اطريش توسط خانم يغمايي ارائه مي گردد. اين دوره در شهريور ماه گذشته در كشور اطريش درقالب اكتشاف ، نقشه برداري و رول كوبي با حضور غارنورداني ازايران وساير كشورها برگزار گرديده بود.