كارآموزي كوه پيمايي

/Content/files/0a1a907ca0d84fb69a3aaed3712917c9/a6745135f74b4ea49f17fadeb05020d3.jpeg

با سلام درهفته ي گذشته تعداد دوازده نفر از آقايان اعضاي جديد به مربيگري آقاي گلريز و دوازده نفر از خانم هاي اعضاي جديد به مربيگري خانم اعرابچي موفق به گذراندن دوره كارآموزي كوه پيمايي گرديدند. براي اين عزيزان آرزوي موفقيت وپيشرفت روزافزون در عرصه ي زندگي و ورزش كوه نوردي را داريم