گزارش سی قله:قسمت دوم

/Content/files/4b0cb2b2dd9440b6a44d406eb8537c5e/10a4f1fda129488fa495574e2d392ea2.jpeg

بنام خدا باشگاه کوهنوردی تهران بر قله 30 سالگی گزارش برنامه صعود 30 قله در منطقه علم کوه و تخت سلیمان به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس 23 الی 25 مردادماه 1392 قسمت سرچال و علم چال : متاسفانه بخاطر بد قولی یا ناهماهنگ بودن رانندگان نیسان حرکت تیم سرچال با تاخیر چند ساعته انجام شد و اولین نیسان در ساعت 14:15 و آخرین نیسان ساعت 15:15 به منطقه اعزام شد ، البته با هماهنگی که آقای رئوفی انجام داده بودند قرار بر این بود که هر نیسان بصورت یک تیم شود و به سمت سرچال برود ( کلا سه تیم ) ولی به علت تاخیری که بوجود آمد و برخورد با تاریکی ، تیم های دوم و سوم که با هم به ونداربن رسیدند در قالب یک تیم به سمت سرچال حرکت کردند . بعد از رسیدن به ونداربن در ساعت 16 به سمت سرچال حرکت کردیم که ابتدای مسیر بعد از گذشتن از دومین گوسفند سرا باید با گذر از پل در مسیر زمستانی قرار گرفته و کمی جلوتر در پل بعدی در مسیر تابستانی سرچال قرار بگیرید ، پل دوم مسیر دقیقا در دو راهی کلجاران قرار دارد که اگر مسیر را ادامه دهید به دره میشه ور و قله کالاهو میرسیم . مسیر را که سمت راست رودخانه میباشد ادامه داده و حدودا بعد از 2 ساعت پیمایش به کشتی سنگ میرسیم ، دره ای که در سمت راست کشتی سنگ است اسپر نام دارد ، کمی بالاتر از کشتی سنگ در منطقه پیت سرا استراحت کوتاهی کرده و مسیر را ادامه میدهیم ، در ادامه به کنگلک پائین و حدودا 30 دقیقه بعد به کنگلک بالا میرسیم که در این منطقه نیز استراحت کوتاهی کردیم در این جا به خاطر وجود گوسفند سرا لوله آبی وجود دارد که بر خلاف تصور ، در این فصل آب نداشت . بعد از عبور از کنگلک ها به سمت لیزبنک ادامه مسیر میدهیم که دارای شیب تندی میباشد ، در این منطقه با تعدادی از دوستان تیم اول که کمی کندتر حرکت میکردند برمیخوریم ، و در این نقطه تیم به دو دسته تقسیم میشود گروهی از دوستان که سریعتر حرکت میکردند کمی جلوتر و مابقی دوستان به همراه افراد تیم اول ادامه مسیر دادند . حدودا تیم اول در ساعت 21 و تیم دوم در ساعت 21:30 به پناهگاه میرسند، بعد از صرف شام و کارهای شخصی در ساعت 23 برای خواب آماده میشویم البته قبل از خواب آقای رئوفی و آقای زمانی ساعت بیدار باش و حرکت تیم ها و اعضای آنها را معرفی می کنند و کل نفرات به 3 دسته تقسیم می شوند . دو نکته مهم به بچه ها اعلام می شود . یکی اینکه همه تیم ها باید با هم از پناهگاه بروند و با هم به پناهگاه برگردند و برای صعود به صورت مویرگی جدا شده و دوباره بصورت مویرگی جمع شوند. نکته دیگر اینکه نهایت ساعت صعود برای آخرین قله هر قسمت ساعت 13 می باشد و بعد از آن باید تیم آخر برگشته و سایر نفرات را جمع کنند. منطقه شناسی سرچال و علم چال : قلل مشرف به پناهگاه سرچال : قله سراسپد در جهت شمال غرب و سیاه گوک شمالی و جنوبی در جهت غرب و قله سیاه کمان در جهت شرق پناهگاه قرار دارند ، قله دندان اژدها در سمت جنوب قله سیاه کوک جنوبی قرار دارد که ادامه خط الراس به سمت جنوب غربی به تخت سلیمان میرسد و از سیاه گوک شمالی در جهت شمال قله های میش چال و رستم نیشت و تخت رستم در یک خط الراس صعود میشوند . قلل مشرف به علم چال : منطقه علم چال در جنوب سرچال قراردارد که بین خط الراس ها و دیواره محصور است . قله شانه کوه در غرب علم چال قراردارد که ادامه قله برروی خط الراس در جهت شرق به میان سه چال میرسد که قله ای بین منطقه سرچال و علم چال و پاتخت میباشد ، از شانه کوه در جهت شمال میتوان به تخت سلیمان رسید . گردنه چالون در ضلع جنوب علم چال است و ادامه گردنه در جهت شمال شرق به قله چالون میرسد و ازآنجا در جهت شمال به سیاه کمان و در جهت شرق در یک خط الراس طولانی به قله پسنده کوه میرسیم . ادامه گردنه چالون در جهت جنوب غرب به قله سیاه سنگ و از آنجا در جهت غرب به سمت شاخکها و علم کوه میرسد و از علم کوه در جهت غرب و سپس چرخش به سمت جنوب بر روی خط الراس به خرسان شمالی میرسیم . تیم اول : قرار شد که نفرات در قالب سه تیم حرکت خود را آغاز کنند . تیم اول بعد از بیدار باش در ساعت 5 ، ساعت 6:10 حرکت خود را به سمت علم چال آغاز کرد . این تیم مسئولیت صعود قلل چالون – سیاه کمان – سیاه سنگ – شاخک غربی – شاخک شرقی – علم کوه و خرسان شمالی را داشتند ، البته تیم 6 نفره گرده نیز به همراه تیم اول حرکت کردند . بعد از حدود 1:45 دقیقه پیمایش در منطقه علم چال تیم گرده از تیم اول جدا شد و به سمت گردنه شانه کوه تغییر مسیر داد ، مابقی اعضای تیم به سمت یخچال علم کوه رفته تا به پای شن اسکی منتهی به گردنه چالون برسند . برای عبور از این مسیر که فوق العاده ریزشی است ، صبر و شکیبایی و احتیاط بالایی میطلبد که حدودا 1:30 دقیقه زمان را بخود اختصاص میدهد و تیم ساعت 9:15 بر روی گردنه چالون می ایستد . بعد از کمی استراحت تیم های چالون و سیاه کمان از تیم اصلی جدا شده و به سمت قلل خود حرکت کردند که قله چالون ساعت 10:30 و قله سیاه کمان ساعت 11:30 صعود شد . مابقی اعضای تیم در جهت جنوب غربی مسیر سیاه سنگها را پیش گرفتند ، مسیر سیاه سنگها دارای شیب تند و دست به سنگهای نرمال میباشد و دو قسمت مسیر توسط سیم بوکسل ایمن سازی شده که البته به آنها نمیتوان اطمینان کرد ، در ساعت 10:30 تیم سیاه سنگ به قله میرسند که وظیفه امداد این منطقه به عهده این افراد بود . بقیه نفرات با گذشتن از مابقی مسیر که همچنان دست به سنگ میباشد و برای پیدا کردن مسیر باید دقت زیادی کرد به سمت پناهگاه سیاه سنگ رفته و استراحت کوتاهی میکنند . تیم مجددا به دو دسته تقسیم میشود. از پناهگاه تیم شاخک شرقی در جهت غرب در مسیر پاکوب بر روی خط الراس به سمت قله رفته و ساعت 12:30 موفق به صعود میشوند . تیم شاخک غربی و علم کوه و خرسان شمالی با تراورس در جهت غرب با گذر از شیب تند و ریزشی به سمت گردنه علم کوه حرکت میکنند . در روی گردنه تیم شاخک غربی از بقیه جدا شده و با گذر از قسمت ریزشی زیر شاخک ساعت 12:40 موفق به صعود قله میشوند ، تیم علم کوه ساعت 12:55 به همراه اعضای تیم خرسان شمالی به قله میرسند . تیم خرسان شمالی ادامه مسیر داده و به سمت پناهگاه خرسان می روند ، از قله علم کوه به سمت پناهگاه خرسان جهت غرب میباشد ، بعد از رسیدن به پناهگاه جهت جنوب غربی میشود و کمی جلوتر دوباره مسیر به سمت جنوب تغییر میکند . البته تیم خرسان شمالی بعد از حدود 30 دقیقه پیمایش از ادامه مسیر منصرف میشوند زیرا از قله علم کوه تا قله خرسان شمالی مسیری با زمان حدودا 4 ساعت رفت و برگشت میباشد و این امر باعث معطلی دیگر دوستان و همچنین برخورد با تاریکی می شود. در ساعت 13:30 به همراه تیم علم کوه به سمت گردنه بازگشته و به همراه تیم شاخک غربی به سمت پناهگاه سیاه سنگ حرکت میکنند و در پناهگاه سیاه سنگ تیم شاخک شرقی نیز به آنها ملحق میشود و بعد از کمی استراحت به سمت قله سیاه سنگ ادامه مسیر میدهند . بعد از پائین رفتن از سیاه سنگها در ساعت 17:30 به اعضای تیم چالون و سیاه کمان که در گردنه چالون انتظار دوستان را می کشیدند ملحق شده و به سمت پناهگاه سرچال ادامه مسیر میدهند و در ساعت 20:30 به پناهگاه میرسند ( بجز تیم سیاه سنگ ). تیم دوم : کمی بعد از حرکت تیم اول از پناهگاه ، تیم دوم که اعضای این تیم مسئولیت صعود قلل شانه کوه - میان سه چال و تخت سلیمان را داشتند به سمت علم چال حرکت می کنند . مسیر حرکت این سه تیم تا کف علم چال جنوب و بعد از رسیدن به علم چال به سمت گردنه شانه کوه تغییر مسیر میدهند ، بعد از طی کردن شیب تند که ریزشی نیز میباشد به گردنه شانه کوه میرسند ، اعضای تیم امداد بروی گردنه شانه کوه مستقر میشوند زیرا گردنه شانه کوه از طرفی بر گرده آلمانها و از طرفی دیگر به یخچال اسپلیت منتهی میشود و چون بیشتر هدف حمایت و امداد تیم گرده بود در گردنه میمانند تا در صورت لزوم شروع به صعود نمایند. تیم میان سه چال از روی گردنه شانه کوه در جهت شرق مسیر سنگلاخی و پر شیب و ریزشی را تا پای قله ادامه میدهد و بعد از رسیدن به قله با صعود یک سنگ 5 متری با حمایت و طناب با شیب حدودا 80 درجه در ساعت 12:45 قله را صعود میکنند و تا ساعت 13 برروی قله مستقر میمانند و مجددا به سمت گردنه شانه کوه باز میگردند . تیم تخت سلیمان در جهت شمال تغییر جهت داده و مسیر زمستانه صعود را پیش میگیرند که کل مسیر تا قله کاملا ریزشی و دارای شیب تند میباشد و حتما در این مسیر باید با اطمینان و احتیاط کامل حرکت کرد چون کمی بی احتیاطی خطر سقوط سنگ های بزرگ برروی نفرات پشت سر را به همراه دارد . بعضی از نقاط مسیر نیاز به دست سنگ شدن دارد که در نهایت این تیم ساعت 12:50 موفق به صعود قله میشوند و بعد از کمی استراحت و گرفتن عکس در ساعت 13:30 به سمت گردنه شانه کوه از همان مسیر صعود که البته پائین آمدن از این مسیر احتیاط بیشتری را میطلبد باز میگردند . در ساعت 15 تیم تخت سلیمان به گردنه شانه کوه میرسد و به همراه تیم امداد و تیم میان سرچال به سمت کف علم چال حرکت میکنند که تیم امداد مجددا در کف علم چال مستقر میشود و اعضای تیم میان سه چال و تخت سلیمان به سمت پناهگاه سرچال ادامه مسیر داده و در ساعت 19 به پناهگاه میرسند . تیم سوم : تیم سوم که مسئولیت صعود قلل سراسپد – سیاه گوک شمالی – سیاه گوک جنوبی – دندان اژدها – میش چال – رستم نیشت و تخت رستم را داشت ساعت 7 صبح حرکت خود را در جهت شمال غرب پناهگاه سرچال آغاز میکند . کلیه اعضا در ساعت 8:30 به گردنه سراسپد میرسند . بعد از کمی استراحت مسیر را در جهت شمال غرب ادامه تا به قله سیاه کوک شمالی میرسند که اعضای تیم قله سراسپد به خاطر داشتن وقت زیاد دیگر دوستان را تا قله سیاه کوک شمالی همراهی میکنند و سپس به قله سراسپد بازمیگردند . تیم سیاه گوک جنوبی نیز پس از کمی صعود به قله خود می رسند. مشخصات سیاه گوکها رنگ سنگهای آنهاست که سیاه گوک شمالی رنگ سنگهایش سفید و سیاه گوک جنوبی سیاه رنگ است . تیم دندان اژدها بعد از صعود سیاه گوکها و استراحتی کوتاه ، از زیر سیاه گوک جنوبی با گذر از یک دهلیز سنگلاخی در جهت جنوب به سمت گردنه کوچکی که بین سیاه گوک جنوبی و دندان اژدها میباشد حرکت میکنند . قله دندان اژدها در همسایگی قله تخت سلیمان قرار دارد و البته نکته ای که وجود دارد این است که یک دندان در نزدیکی سیاه گوک (زرد رنگ) و دندان دیگر در نزدیکی تخت سلیمان سیاه رنگ) میباشد که دوستان دندان زرد رنگ را بعنوان قله انتخاب کرده و به سمت آن حرکت میکنند . در سمت غرب دندان ها مسیر برای تراورس وجود ندارد به همین خاطر از سمت شرق با دست به سنگ شدن خود را به پای دندان میرسانند. البته صعود دندان اژدها احتیاج به وسایل فنی دارد و چون دوستان به غیر از طناب انفرادی وسایل دیگری نداشتند بعد از صعود چند متر ، از ادامه کار منصرف شده و بعد از گرفتن عکس از همان مسیر به سمت دیگر دوستان بروی قله سیاه گوک جنوبی بازمیگردند . اعضای تیمهای میش چال – رستم نیشت و تخت رستم از زیر قله سیاه گوک شمالی در جهت شمال تغییر جهت داده و با تراورس به سمت قله میش چال میروند . تیمهای رستم نیشت و تخت رستم نیز حرکت خود را ادامه داده و ساعت 9:40 قله رستم نیشت را صعود میکنند . در ادامه مسیر تیم تخت رستم حدود 300 متر ارتفاع کم کرده و به گردنه ای می رسند و بعد از آن دوباره ارتفاع زیاد میکنند که کل مسیر همانند مابقی مناطق علم کوه ریزشی و بعضی نقاط تیغه ای میباشد که در نهایت ساعت 11:10 قله تخت رستم صعود میشود . تیم تخت رستم بعد از صعود قله بخاطر اینکه دیگر دوستان زیاد معطل نشوند ساعت 11:40 قله را ترک کرده و با ملحق شدن سایرین به صورت یک تیم به سمت پناهگاه سرچال حرکت کرده و در ساعت 16:00 به پناهگاه میرسند . تیم های امداد : بعد از اینکه دو تیم تخت سلیمان و میان سه چال به سمت پناهگاه میروند ، چون تیم گرده به انتهای مسیر رسیده بودند تیم امداد شانه کوه به سمت کف علم چال تغییر مکان میدهد که البته قبل این جابه جایی همگی از حادثه ای که برای یکی از اعضای تیم برازجان افتاده بود مطلع شده بودیم و دوستان تیم شانه کوه زحمت کشیده و تا پای یخچال اسپلیت رفته بودند تا اگر شخص پرت شده بروی یخچال افتاده باشد کارهای امدادی را برای آن انجام دهند که چیزی پیدا نکردند. در ساعت 16:30 توسط بی سیم به اعضای تیم امداد سیاه سنگ اعلام شد که به همراه غذای کافی و لباس گرم به سمت قله علم کوه حرکت کنند زیرا بخاطر اتفاقی که در گرده افتاده بود و نیز ترافیک مسیر ، تیم گرده انرژی و زمان زیادی را از دست داده بودند و احتمال میرفت که این تیم در پناهگاه سیاه سنگ شب مانی کرده و فردا به سمت پایین حرکت کنند . تیم امداد سیاه سنگ بعد از گذاشتن یک طناب ثابت در مسیر سیاه سنگها برای عبور راحت تر تیمهای شاخک ها و علم کوه و خرسان شمالی ، به سمت قله علم کوه حرکت خود را آغاز کرده و در بین راه از دیگر همنوردان تیم البسه گرم و تنقلات گرفته تا در صورت لزوم به شب مانی با مشکل مواجه نشوند . بعد از گذاشتن بارهای اضافه در داخل پناهگاه به سمت قله علم کوه حرکت میکنند ودر طی مسیر از از کلیه تیمهای که از گرده خارج شده بودند وضعیت اعضای تیم خود را جویا میشوند . در ساعت 18:00 به نزدیکی قله علم کوه میرسند که در این لحظه اعضای تیم گرده را میبینند که در حال گرفتن عکس یادگاری میباشند کمی پائین تر از قله منتظر اعضای تیم میشوند و بعد از رسیدن افراد با پذیرایی مختصر به آنها انرژی دوباره میدهند .اکثراعضای تیم گرده حال نسبتا خوبی داشتند که البته جای تقدیر از لطف این دوستان در حق تیم برازجان و تیم اصفهان را دارد ، چون اعضای تیم اصفهان با هیچگونه وسایل فنی وارد گرده شده بودند و اعضای تیم برازجان نیز بعد از آن حادثه تمرکز خود را از دست داده بودند که با کمک دوستان و کشیدن طناب ثابت همه تیمها به سلامت از گرده خارج شدند که این امر باعث تاخیر در صعود تیم گرده شده بود . بعد از کمی استراحت به سمت پناهگاه سیاه سنگ حرکت کردیم و در طی راه صحبتهایی در مورد لزوم شب مانی را داشتیم ، بعد از اینکه به پناهگاه رسیدیم و کمی استراحت اعضای تیم اعلام آمادگی برای پائین رفتن را داشتند ، کمی منتظر شدیم تا اعضای تیم برازجان نیز برسند ، یکی از اعضای تیم برازجان رسید و اعلام کرد که قصد شب مانی را دارند ، بنابراین به خاطر نزدیک شدن به تاریکی هوا بدون معطلی به سمت قله سیاه سنگ حرکت کردیم . ساعت 19:50 بروی قله سیاه سنگ بودیم که در کل مسیر رفت و برگشت با دیگر تیم امداد در تماس بوده و آنها را از تصمیمات خود مطلع میکردیم . وقتی به اولین طناب ثابت رسیدیم هوا تقریبا گرگ و میش بود ولی چون همگی هارنس و ابزار فرود داشتیم تصمیم بر این شد که دو قسمت بالایی سیاه سنگها که زمان زیادی برای پایین آمدن میگیرد فرود برویم که آقای حسینی زحمت کشیده و نفر اول فرود رفته و طناب ثابت دوم را نیز برقرار کردند و آقای رضا برمکی نیز قبول زحمت کرده و نفر آخر کارگاهها را جمع کرده و پائین می آمدند . با اینکه همگی خسته بودیم ولی با صبر و شکیبایی و احتیاط لازم به سمت پائین گردنه چالون حرکت میکردیم. ساعت 21:00 به گردنه چالون رسیدیم ، دیگر تیم امداد در پائین گردنه و با نور لامپ مسیر را به ما نشان میداد . از همان مسیر شن اسکی به سمت پائین حرکت کرده و ساعت 22:00 به دیگر تیم امداد که ساعتها در این منطقه منتظر ما بودند ملحق شدیم و با چای گرمی که دوستان تهیه کرده بودند پذیرایی شدیم و سپس همگی در قالب یک تیم به سمت پناهگاه سرچال حرکت کردیم. در بین راه ابوالفضل زمانی و محمد دانشمندی و محمدرضا مشهدی قاسم لطف کرده و با آوردن چای گرم انرژی دوباره به اعضای تیم دادند. هر چه به پناهگاه نزدیک میشدیم دیگر همنوردان را میدیدیم که با آوردن مایعات گرم و برای راهنمایی در مسیر ایستاده بودند و کوله بچه ها را می گرفتند. دوستان قبول زحمت کرده و از خواب خود گذشته و برای کمک به ما آمده بودند که این حرکت بیانگر یک کار کاملا تیمی و باشگاهی و مدیریت درست سرپرست برنامه بود . حدود ساعت 12 شب کلیه اعضا به پناهگاه رسیدند که در آنجا با سوپ گرمی که آقای حسین صفری قبول زحمت کرده و تهیه دیده بودند پذیرایی شدیم . فردا ساعت 6 صبح بیدار باش اعلام شد و کلیه اعضا ساعت 7 به سمت قرارگاه ونداربن حرکت کردند که ساعت 10 به قرارگاه رسیده و توسط دو دستگاه نیسان به سمت قرارگاه رودبارک رفته و ساعت 10:30 با استقبال گرم دوستان تیم حصار چال به قرارگاه رسیدیم . تیم گزارش نویسی : کورش حسن زاده – حسین صالحی – هوتن نگهبان ادامه دارد ……..