اطلاعیه بازنگری آیین نامه باشگاه

/Content/files/435472fe183248e4bd35e716aceb1e0c/96c70af5befe4bb3ba8e182cd1b14566.jpeg

پیرو تغییرات در اساسنامه قدیم گروه و تهیه اساسنامه جدید باشگاه و تصویب آن در مجمع عمومی و همچنین ثبت آن در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و نیز اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ، اینک هیئت مدیره در نظر دارد تا آئین نامه قدیم گروه را نیز بازنگری کرده و آئین نامه جدید باشگاه را تهیه و در مجمع عمومی به رای بگذارد. به همین منظور کارگروهی تشکیل شده و با برگزاری جلسات و بحث و بررسی و تبادل نظر ، اقدام به تهیه آئین نامه پیشنهادی جهت رای گیری در مجمع عمومی خواهد نمود. لذا از تمامی همنوردان و اعضای باشگاه خواهشمند است ضمن مطالعه آئین نامه قدیم ، نظرات و پیشنهادات خود را جهت حذف یا اصلاح یا اضافه کردن کلمه یا جمله یا بندی در آئین نامه تا مورخ 30 آذر ماه 1392 به نماینده کارگروه آقای هوتن نگهبان ارائه نمایند. مشارکت تمامی همنوردان و ارائه نظرات سازنده در راستای تهیه یک آئین نامه جامع مثمرثمر خواهد بود. کمیته اجرایی باشگاه کوهنوردی تهران