گرامی و پر طنین باد پیامهایت ای حسین(ع)

/Content/files/066fc30e734f4a6eabf9d34c9fec96da/15250107e9f846928f6a82872564c114.jpeg

ایام اغازین ماه محرم یادآور آغاز حرکتی است که امام حسین (ع) آن را بنیان نهاد و با فعالیت های معنادار خود جلوه هایی را در قالب پیامهایی ضمنی و آشکار به اعصار بعد از خود فرستاد. اما دریغ که ما بیش از آنکه بطن پیامها را دریابیم و در تعمیم و کاربرد آن در احوال کنونی خود بکوشیم، در ظواهر امر غرقیم و از کتاب سفرنامه پر مغز او سطر ها و کلماتی را به مقتضای حال و منفعتمان گلچین نموده ایم و گرد آن می چرخیم. گرامی و پر طنین باد پیامهایت ای حسین(ع)