گزارش خوانی برنامه صعود سی قله/ سه شنبه 12 شهریور در جلسه عمومی باشگاه

/Content/files/19666c7a5c4749cba8306a140c2b136a/6f3ae17b63734ce39dceea5afe34ba9f.jpeg

به همت آقای هوتن نگهبان(گزارش) و کورش حسن زاده(عکس) گزارشی جامع از برنامه صعود سی قله در منطقه تخت سلیمان تهیه شده و در جلسه روز سه شنبه مورخ 12 شهریور در محل باشگاه ارایه خواهد گردید. از کلیه اعضا باشگاه و بویژه شرکت کنندگان و سرپرستان قلل سی گانه دعوت می گردد در این جلسه حضور بهم رسانند. باسپاس مدیریت سایت