آخرین خبر از تیم لنین

براساس آخرین تماس گرفته شده تیم اعزامی به قله لنین ، شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۳به وقت تهران در کمپ ۳ ( حدود ۶۰۵۰متر)مستقر شده اند و کلیه نفرات در سلامتی کامل مترصد هوای خوب و صعود به قله هستند. پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد که تا روز چهارشنبه هوای نامناسب در منطقه حاکم خواهد بود.