یک قدم بر فرق خود نه،وان دگر بر کوی دوست

/Content/files/cdf9171a4b9542f8bc120ed7a994c2b8/e70fe4e55e1a4b2b944abdc7c3f96be8.jpeg

وارد ماه رمضان شدیم و هر کس به اختیار خود می تواند از این ماه تلمذ نموده و بهر مند گردد.بی شک جدای از هرچیز این ماه هم جزیی از عمر ماست که سپری خواهد شد. بس چه خوب است که از این ماه هم بهره ببریم و بی دلیل منتظر روزها و ماههای دیگر نباشیم. به نظر فرصت خوبی برای یاد کردن گرسنگان و آزمون نفسمان است. امید است که همیشه در مبارزه با نفس خود چون کوه استوار باشیم. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران