احکام معادل صعود قلل مرتفع

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/148ca4a9c308486b8598538892006af9.jpeg

فدرسیون کوه نوردی مبالغ واریزی جدید به منظور صدور احکام معادل صعود قلل مرتفع را بدین شرح اعلام کرده است: بدیهی‌ست از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه مفاد آن اجرایی خواهد بود. مقام‌های قهرمانی آقایان ردیف ارتفاع صعود نوع مدال مبلغ مقرر جهت دریافت حکم ۱ قلل بین ۸۵۰۰ تا ۸۸۴۸ متر طلای جهان پنج میلیون ریال ۲ قلل بین ۸۱۰۱ تا ۸۵۰۰ متر نقره جهان چهار میلیون ریال ۳ قلل بین ۷۹۰۱ تا ۸۱۰۰ متر برنزجهان سه میلیون ریال ۴ قلل بین ۷۶۰۱ تا ۷۹۰۰ متر طلای آسیا دو میلیون ریال ۵ قلل بین ۷۳۰۱ تا ۷۶۰۰ متر نقره آسیا یک میلیون و پانصد هزار ریال ۶ قلل بین ۷۰۰۱ تا ۷۳۰۰ متر برنز آسیا یک میلیون ریال ۷ قلل بین ۶۶۰۱ تا ۷۰۰۰ متر نفر اول قهرمانی کشور پانصد هزار ریال ۸ قلل بین ۶۱۰۱ تا ۶۶۰۰ متر نفر دوم قهرمانی کشور چهارصد هزار ریال ۹ قلل بین ۵۵۰۱ تا ۶۱۰۰ متر نفر سوم قهرمانی کشور سیصد هزار ریال مقام‌های قهرمانی بانوان ردیف ارتفاع صعود نوع مدال مبلغ مقرر جهت دریافت حکم ۱ قلل بین ۸۱۰۱ تا ۸۸۴۸ متر طلای جهان پنج میلیون ریال ۲ قلل بین ۷۹۰۱ تا ۸۱۰۰ متر نقره جهان چهار میلیون ریال ۳ قلل بین ۷۶۰۱ تا ۷۹۰۰ متر برنزجهان سه میلیون ریال ۴ قلل بین ۷۳۰۱ تا ۷۶۰۰ متر طلای آسیا دو میلیون ریال ۵ قلل بین ۷۰۰۱ تا ۷۳۰۱ متر نقره آسیا یک میلیون و پانصد هزار ریال ۶ قلل بین ۶۵۰۱ تا ۷۰۰۰ متر برنز آسیا یک میلیون ریال ۷ قلل بین ۶۲۰۱ تا ۶۵۰۰ متر نفر اول قهرمانی کشور پانصد هزار ریال ۸ قلل بین ۵۹۰۱ تا ۶۲۰۰ متر نفر دوم قهرمانی کشور چهارصد هزار ریال ۹ قلل بین ۵۵۰۱ تا ۵۹۰۰ متر نفر سوم قهرمانی کشور سیصد هزار ریال تبصره: قلل بین ۵۰۰۱ تا ۵۵۰۰ متر خارج از کشور معادل نفر سوم قهرمانی کشور حکم دریافت می‌نمایند و مبلغ دریافت حکم نیز یکصد و پنجاه هزار ریال می‌باشد. منبع: فدراسیون کوه نوردی